Cách xem con Trời con Phật

CÁCH XEM CON TRỜI, CON PHẬT

Có 6 loại con (con Phật, con Trời, con Người, con Ta, con Ma, con Quỷ) và cách dạy con tương ứng.

Năm sinh của mẹ:
-
Năm sinh của con:
--------------------
--------------------