Bảng tính trả góp ACS

BẢNG TÍNH TRẢ GÓP ACS

(Bảng tính trả góp của công ty tài chính ACS, có thể áp dụng chung cho những ngân hàng khác cùng cách tính)

--------o0o---------

Tổng Số Tiền:
% Trả Trước:
Nhập Trả Trước:
% Lãi Suất:
Nhập Lãi Suất:

Tháng 6 Tháng 9 Tháng
Tổng số tiền    
Trả trước    
Còn lại    
Lãi hàng tháng    
Trả tháng đầu    
Tháng tiếp theo    
Tổng tiền trả    
Tháng 12 Tháng 18 Tháng
Tổng số tiền    
Trả trước    
Còn lại    
Lãi hàng tháng    
Trả tháng đầu    
Tháng tiếp theo    
Tổng tiền trả    
Tháng 24 Tháng - Tháng
Tổng số tiền    
Trả trước    
Còn lại    
Lãi hàng tháng    
Trả tháng đầu    
Tháng tiếp theo    
Tổng tiền trả    

- Nếu muốn nhập số tiền trả trước bất kỳ => ở mục "% Trả trước" các bạn chọn là "Theo Số Tiền" sau đó các bạn xuống ô "Nhập Trả Trước" để nhập số tiền mình muốn trả trước.
- Tương tự nếu muốn tính mức lãi suất khác => ở mục "% Lãi Suất" các bạn chọn là "Nhập Lãi Suất".
- Version n+: Điều chỉnh mức lãi suất mới.

TRẢ LỜI KHÁCH HÀNG